ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Email : phichet.b@dmsc.mail.go.th
ติดต่อ : 0-2591-5453 ต่อ 99008