-ผู้บริหาร
ทนพญ.จินตนา ว่องวิไลรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์