ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งหมด 14 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการด้านการตรวจวิเคราห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้านวิทศาสตร์การแพทย์ต่างๆ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและสนับสนุน การตรวจชันสูตรสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2542 ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพย์ ในขณะนั้น ได้เสนอให้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก สาขานครสวรรค์ ขึ้น และได้รับความอนุเคราะห์จากกรมสุขภาพจิต ให้ใช้อาคารผู้ป่วย 60 เตียง ของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์ เป็นเวลา 5 ปี(พ.ศ.2544-2548) การปรับปรุงอาคารเริ่มตั้งแต่ วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ.2544 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2545

การปรับโครงสร้างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปีพ.ศ. 2545 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่119 ตอนที่103 ก. ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ยกระดับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก สาขานครสวรรค์ขึ้นเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ รับผิดชอบพื้นที่สาธารณสุขเขต8 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ตาก และกำแพงเพชร โดยได้เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ต่อมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เขตรับผิดชอบ ในเขตสาธารณสุขที่3 ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร และกำแพงเพชร ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ 2547 - พ.ศ.2551


      และในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเขตสาธารณสุข เขต2 และ เขต18 ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร และกำแพงเพชร จนถึงปัจจุบัน.

    บทบาทหน้าที่
  1. พัฒนาระบบกราตรวจวิเคราะห์ และให้บริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และการชุณสูตรโรค.
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และการชุณสูตรโรคเพื่อควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยทางกฏหมาย.
  3. เป็นห้องกฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และการชัณสูตรโรค.
  4. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และชันสูตรโรคแก่เครือข่ายห้องปฏิบัติการ ทั้งภาครัฐและเอกชน.
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย.