ประวัติความเป็นมา    

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2542 ศ.ดร.ภักดีโพธิศิริอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขณะนั้นได้มีดำริ

ให้จัดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นในพื้นที่เขต 8 โดยในเบื้องต้นให้จัดตั้งเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก

สาขานครสวรรค์ เนื่องจากในขณะนั้นเขต 8 และเขต 9 มีเพียงศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก

เท่านั้นที่ให้บริการ และในปี พ.ศ.2544-2548 มีสถานที่ทำการชั่วคราวที่ได้รับความอนุเคราะห์

จากกรมสุขภาพจิต ให้ใช้อาคารผู้ป่วย 60 เตียงของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์

ต่อมาผลจากการปฏิรูประบบราชการท าให้ในเดือนตุลาคม 2545 มีการปรับปรุงโครงสร้างของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.2545 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 119 ตอนที่ 103 ก วันที่ 9 ตุลาคม 2545 (เล่มที่3)

หน้า 61-67 โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นั้น ได้มีการควบรวมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย

กับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่และปรับให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก

สาขานครสวรรค์เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ รับผิดชอบในพื้นที่สาธารณสุขเขต 8 จำนวน

จังหวัด คือนครสวรรค์ อุทัยธานีตาก สุโขทัย และกำแพงเพชร ตามคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่ 694/2545 ลงวันที่ 16 กันยายน2545 เรื่องการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มี

อัตรากำลังเริ่มต้น 21 อัตรา ซึ่งตัดโอนมาจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงรายและจากส่วนกลาง

เจ้าหน้าที่เริ่มมาปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 และเปิดให้บริการในวันที่ 2 ธันวาคม 2545

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2553 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทบทวนภารกิจและโครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการภายในกรม เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีคำสั่ง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 136/2553 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์2553 เรื่องการปรับเปลี่ยนชื่อ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และเขตรับผิดชอบ จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์เป็น

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 รับผิดชอบเขตสาธารณสุขที่ 18 ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร พิจิตร

และเขตสาธารณสุขที่ 2 ได้แก่ ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง

ต่อมาในปีงบประมาณพ.ศ. 2556 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการจำนวน 12

เครือข่ายบริการและเพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นไปด้วยความคล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 177/2556

ลงวันที่ 30มกราคม 2556 เรื่องก าหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เปลี่ยนชื่อ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 เป็น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 3

ครอบคลุม 5จังหวัด ได้แก่ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร จนถึงปัจจุบัน